Home » Technology » De zakelijke beleidsmaker: zijn uw medewerkers voorbereid op digitale transformatie?

De zakelijke beleidsmaker: zijn uw medewerkers voorbereid op digitale transformatie?

Tech Page One

Digitaal werken

 

Het internettijdperk heeft veranderingen met zich meegebracht in de manier waarop bedrijven hun operationele kernstructuren besturen en beheren, en in de methodes en middelen die zij gebruiken voor de interactie met hun verkozen markt. Dit is de meest fundamentele manier waarop we dit onder woorden kunnen brengen. Bedrijven in elk segment worden onvermijdelijk en onafwendbaar meegezogen in de draaikolk van digitale transformatie.

Digitale transformatie (soms ook gewoon ‘DX’ genoemd) is wat losjes gedefinieerd een proces, een structuur en uiteindelijk een geheel van procedures. De term is nogal allesomvattend en wordt gebruikt om de veranderingen aan te geven die bedrijven moeten invoeren om werkmethodes, informatiestromen, handelsnetwerken en toeleveringsketens te digitaliseren, evenals functies die betrekking hebben op het coördineren van werknemers en op management.

Het gaat over het gebruik van het internet als communicatiekanaal en als middel voor handel en e-commerce. Het gaat over het gebruik van mobiele technologie om werknemers meer mogelijkheden te geven en productiever te zijn, waar en wanneer dat nodig is. Het gaat over het gebruik van sociale media, het ‘Internet of Things’, de flexibiliteit van cloudcomputing en de analyse van ‘big data‘ om elk bedrijfsmodel een grondige verandering te laten ondergaan. Het gaat over al deze dingen en meer. Of met andere woorden: digitale transformatie ontwricht wat aan de basis ligt van een goed bedrijf. Maar als het goed wordt aangepakt, is het een positieve ontwrichting met goede resultaten.

Werk heeft een digitale transformatie ondergaan, gewoonlijk via online informatiekanalen die met elkaar verbonden zijn. Daarom noemen wij dit digitale transformatie.

De eerste stap naar transformatie: op zoek naar verwisselbaarheid

Medewerkers op kantoorWe weten dat digitale transformatie in de eerste plaats verandering betekent. Een bedrijf dat er niet in slaagt deze verandering te faciliteren, kan in de voortgang worden geremd. Een bedrijf dat de verandering echter met open armen verwelkomt, maakt kans om te groeien indien de juiste omgeving wordt gekoesterd. De eerste stap bestaat erin te weten dat verandering eraan komt … en dat betekent dat er op zoek moet worden gegaan naar verwisselbaarheid.

In de woorden van Galen Gruman betekent verwisselbaarheid (ook wel fungibiliteit genoemd) “het vermogen van iets om veranderd te worden. Dat is niet hetzelfde als het vermogen om iets te veranderen. Verwisselbaarheid is een intrinsieke eigenschap, geen kracht die van buitenaf wordt uitgeoefend. Transformatie is het doorvoeren van wezenlijke verandering; verwisselbaarheid is het intrinsieke vermogen om wezenlijk te worden veranderd.”

Dat klinkt verreikend en breed opgezet, en dat is ook de bedoeling. Om uw personeel voor te bereiden op digitale transformatie is het nodig dat mensen weten dat het gaat over een nieuwe en meer flexibele manier van werken waarbij verandering wordt verwelkomd en wordt verwacht, en die afgestemd is op (vaak complexe) verandering die zich snel en vaak voordoet in om het even welk project of om het even welke workflow.

Het gaat niet om een klassieke industriële revolutie. Dit is een revolutie die zich op mensen richt en mensen centraal stelt in nieuwe operationele strategieën – die mogelijk worden gemaakt door technologie, maar die geoptimaliseerd zijn voor mensen.

De schrijvers van i-scoop stellen het zo: “Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden draait om de capaciteit om meer flexibel, mensgericht, innovatief, verbonden, op elkaar afgestemd en efficiënt te zijn, met aandacht voor huidige en toekomstige verschuivingen. Digitale transformatie is een tocht met meerdere met elkaar verbonden tussentijdse doelen. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een voortdurende optimalisatie in processen, afdelingen en het zakelijke ecosysteem van een hyper-verbonden tijdperk, waar de sleutel tot succes ligt in het bouwen van de juiste bruggen op deze tocht.”

Voortdurende optimalisatie in context geplaatst

Het begrip ‘voortdurende optimalisatie’ is belangrijk en gaat over waarom het web- en cloudmodel hier van zo’n fundamenteel belang zijn. Om medewerkers voor te bereiden op digitale transformatie is het nodig dat zij een goed begrip hebben van de essentie van voortdurende technologieën. Door hun gebruik als consument van technologieën zoals Facebook begrijpen zij dat sociale media een continue service zijn – dat deze voortdurend worden bijgewerkt en gebruikt via een online toegang.

De dynamische aard van Facebook (en van miljoenen andere online diensten) verklaart en valideert goed waarom continue verandering de normale gang van zaken is geworden in een bedrijf. Het is belangrijk dat werknemers dit begrijpen en hiermee gaan werken: dat elk bedrijfsproces doorlopend kan worden geoptimaliseerd, versterkt, verfijnd en aangepast zowel voor de werknemers in het proces en als voor de klanten die ermee te maken krijgen.

Zakelijke beleidsmakers die verder willen gaan met digitale transformatie, moeten hun personeel vanaf het begin duidelijk maken dat er nu al sprake is van deze continue cyclus van bedrijfsontwikkeling. De namen van de softwareontwikkeltools die onze apps en websites ‘continu’ van aard maken weerspiegelen dit: Continuous Delivery (CD) en Continuous Integration (CI) geven aan hoe code zich beweegt op een nooit stilstaand pad.

Voorzichtig beoordelen voor u gaat transformeren

Het is relatief gemakkelijk om te praten over de verregaande betekenis van digitale transformatie. Het is echter moeilijker voor bedrijven om het personeel voor te bereiden op verandering en om te weten waar een begin moet worden gemaakt. Op dit vlak is het gangbaar dat een bedrijf eerst een aantal beoordelingsprocedures opzet om te bepalen waar transformerende digitalisering het eerst moet plaatsvinden.

Beoordelingsprocedures moeten aandacht hebben voor beveiliging en kwetsbaarheid, moeten nagaan hoe het IT-activabeheer verloopt, en moeten allerlei impactanalyses omvatten. In de praktijk is de beste aanpak voor digitale transformatie voor de meeste bedrijven er een waarbij stap voor stap wordt gewerkt. Dat betekent dat op zoek gegaan wordt naar welke applicaties het eerst kunnen worden gemoderniseerd, welke elementen van de systemen voor Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management (CRM) het eerst onder handen kunnen worden genomen, en welke databases waarheen moeten worden verplaatst.

Het is belangrijk voor ogen te houden dat het er bij digitale transformatie niet om draait om te verwijderen en te vervangen. Door de functionaliteit van oudere systemen na te gaan met het oog op vervanging, kunnen bepaalde applicaties, databases en apparaten op een meer organische manier worden opzijgezet. Terzelfdertijd kan het zijn dat bepaalde touchpoints en processen in het bedrijf onmiddellijk digitaal moeten worden getransformeerd.

Indien gebruik wordt gemaakt van het Internet of Things (IoT) om efficiencywinst te boeken, dan zal er sprake zijn van snellere veranderingen omdat de meeste van deze technologieën inherent nieuw zijn. Sensoren, camera’s en databewuste IoT-technologieën die in staat zijn bedrijfsprocessen te monitoren en te helpen ze te automatiseren, zijn in de meeste gevallen zo nieuw dat zij op zich al digitale transformatie belichamen.

Een congruent pad naar transformatie

De voorbereiding op de komst van deze apparaten begint in de directiekamer bij het bestuur van het bedrijf, en beweegt zich dan snel naar het niveau van de medewerkers die de apparaten en de gegevens die zij produceren gaan implementeren en gebruiken. Als we het hebben over een ‘congruent pad’ naar transformatie, bedoelen we het doorvoeren van veranderingen die het bedrijf zelf vooruit helpen en die zorgen voor een betere en meer winstgevende bedrijfsvoering die overeenkomt met de bedrijfsdoelstellingen. Maar we bedoelen ook transformatie die congruent is met de wereld in het algemeen, de groei van ‘smart cities’, de verspreiding van e-commerce, het gebruik van big data-analyse en de algehele digitalisering van bedrijfsprocessen wereldwijd.

Het grootste deel van deze digitale transformatie is zuiver digitaal. Bepaalde digitale transformatie gaat echter over mensen. Bedrijven moeten nagaan hoe werknemers werken, hoe werknemers willen functioneren, waarom zij goed zijn in wat ze doen en wat zij zouden willen doen om hun workflow en taakmanagement te verbeteren.

Uitleggen dat digitale transformatie eraan komt is een erg menselijk, niet-digitaal proces dat begint bij samenwerking, feedback en sociale interactie. Een bedrijf dat een nieuw, verbonden samenwerkingsplatform wil invoeren moet mensen eerst fysiek samenbrengen om samen te werken in een tastbaar verbonden scenario waar het enige ‘platform’ dat wordt gebruikt de vloer is waar mensen op staan of zitten.

Data-analyse en gevolgen

Naarmate de digitale transformatie plaatsvindt, verlopen steeds meer activiteiten van het bedrijf digitaal. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar het betekent dat het nu erg belangrijk wordt dat uw medewerkers begrijpen in welke mate een aantal belangrijke op stapel staande veranderingen hun dagelijks leven zullen beïnvloeden. Mensen met een vaste plaats in het kantoor, de kantoorkrijger en de reizende professional – allemaal zullen zij profiteren van nieuwe informatie die hun rol productiever maakt. Deze informatie komen voort uit de analyse van big data.

Eenvoudig gezegd wijst het begrip big data op de hoeveelheid gegevens die niet meer goed past in een traditionele relationele database. Meer specifiek gaat het over een hoeveelheid data die moeilijk te verwerken valt vanwege de hoeveelheid gegevens, de soms ongestructureerde of semi-gestructureerde aard, de snelheid, de variabiliteit en af en toe ook de onjuistheid. Het is nu tijd om aan het personeel uit te leggen dat elke handeling die zij in het digitaal getransformeerd digitaal bedrijf stellen, ertoe kan leiden dat er data wordt verzameld.

Elke verkoop, elke transactie, elke notitie over een klant en elke prijswijziging is een stukje data. Meer zelfs, elk e-mailbericht, elke voicemail en elke vergadering is nu een stukje data geworden en kan worden opgeslagen. En nog ingrijpender: elke mening van een klant, elke sociale mediatrend en (potentieel) elke externe factor waar ook ter wereld die van invloed is, wordt een stukje informatie. Tel daarbij ook nog de enorme hoeveelheid data die wordt gegenereerd door de sensoren en apparaten binnen het Internet of Things, en het is meteen duidelijk waar het begrip big data vandaan komt.

De boodschap aan het personeel is eenvoudig: er wordt een wereldwijd ecosysteem aan data gegenereerd, en wij verwerken daar zoveel mogelijk van door middel van systemen voor big data-analyse, met als doel trends en gedragspatronen te ontdekken die ons inzicht verschaffen. Met behulp van dat inzicht komen we meer te weten over het bedrijf en over de wereld rondom ons, en kunnen we weloverwogen beslissingen nemen die ons uiteindelijk meer winst kunnen bezorgen. Als personeelslid krijgt u binnenkort ook toegang tot deze informatie. U moet er dus voor zorgen (a) dat u er klaar voor bent dat deze kennis op de werkplek aanwezig is, (b) dat u de kans benut om deze informatie te gebruiken, en (c) dat u er melding van maakt als u een inzicht dat u denkt nodig te hebben, niet kunt vinden. De afwezigheid van inzicht betekent immers niet noodzakelijk dat het niet bestaat, maar kan ook betekenen dat we nog niet de juiste berekeningen hebben uitgevoerd op de grote hoeveelheid data rondom ons.

Hoe sturen zakelijke beleidsmakers digitale transformatie aan?

In een verslag van Econsultancy met de naam ‘Effective leadership in the digital age‘ wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor projecten over digitale transformatie bij ervaren leiders ligt. Het onderzoek was gebaseerd op een aantal uitgebreide interviews met verschillende bestuurders en professionals in hogere managementposities, en op een online enquête van 439 ervaren personeelsleden in een groot aantal organisaties en branches. Hieruit blijkt dat driekwart van de respondenten het eens is met de stelling dat het hoger management de verantwoordelijkheid draagt voor de strategische digitale prioriteiten en het geven van richting aan de bedrijven.

Aan de basis van deze discussie ligt het onweerlegbare feit dat digitale transformatie in de richting van digitaal zakendoen overal aanwezig is. Het op data gerichte bedrijf bestaat in elke bedrijfstak en in elke globale markt over de volle breedte van de bedrijfsactiviteiten.

Om Mark Ritson in Marketing Week te citeren: “Digitaal is echt overal, en het is onmogelijk om een archimedisch punt te vinden waar het digitale ophoudt en overgaat in de zogenaamde ‘traditionele’ kanalen. Nicholas Negroponte, ongetwijfeld de grootste denker ter wereld op het vlak van technologie, voorspelde het 18 jaar geleden al: net zoals lucht en drinkwater zal het digitale enkel worden opgemerkt door haar afwezigheid, en niet door haar tegenwoordigheid.”

Wanneer zij hun personeel voorbereiden op digitale transformatie moeten managers een sfeer van onvermijdelijkheid en enthousiast potentieel overbrengen, en voldoende precies zijn om een gevoel van bezorgdheid over doeltreffendheid en tenuitvoerlegging over te dragen.

Naarmate de processen, platformen, apparaten en centrale computersystemen die digitale transformatie naar elk bedrijf brengen online worden gebracht, moeten managers de principes van transformatie die gaan over voortdurende ontwikkeling en flexibele processen waarbij de mens centraal staat, voor ogen houden. Het klopt dat alles draait rond nieuwe technologie, maar al deze technologie draagt ertoe bij om het leven van het personeel beter te maken. Digitale transformatie is dus iets om naar uit te kijken.

Er valt nog veel te doen, en intelligente strategische planning is hier van het grootste belang. Wij weten dat de positieve ontwrichting op de weg naar digitale transformatie in het begin bochtig en hobbelig kan zijn, maar elke stap voorwaarts is transformerend en positief, zelfs als we morgen van richting moeten veranderen.

Lees meer over hoe u uw personeel toekomstbestendig kunt uitrusten voor het digitale tijdperk.

 

Adrian Bridgwater

Adrian Bridgwater

Adrian is een technologiejournalist met meer dan twee decennia perservaring. Hij schrijft voornamelijk nieuwsanalyses rond de ontwikkeling van softwareapplicaties maar in de bredere mediawereld is hij ook een analist, technologie-evangelist en content consultant. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen tien jaar verdiept in open source, data-analyse en -intelligentie, cloud computing, mobiele apparaten en data management.

Laatste Artikels:

 

Tags: Technology, Workforce Transformation